Skip links

Visselblåsning

Visselblåsning

Vi på Tuna Entreprenad vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom företaget. Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om du ser saker som inte borde förekomma, men även om du vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem.
Vårt visselblåsarsystem finns hos en extern part, Lantero, för att omöjliggöra efterforskning av uppgiftslämnares identitet. Det är inte möjligt att identifiera den som står bakom en anmälan. Alla rapporterade ärenden kommer att beaktas. Möjligheten för visselblåsning är viktig för att minska risker och upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.
Vem kan rapportera? 
En anmälan om visselblåsning kan lämnas av samtliga som på något sätt representerar eller är verksamma i verksamheten i arbetsrelaterade sammanhang. Detta innefattar alla anställda, underentreprenörer, leverantörer och konsulter. Även styrelsemedlemmar kan göra en anmälan, liksom personer som ingår i verksamhetens kontrollorgan, såsom revisorer.
Vad kan rapporteras vid visselblåsning? 
Visselblåsartjänsten är avsedd för allvarliga överträdelser i ett arbetsrelaterat sammanhang, som brott mot svensk eller EU-lagstiftning samt ärenden som kan anses av allmänintresse att de uppmärksammas.
Ärenden som kan rapporteras är till exempel följande:
  • Korruption och finansiella oegentligheter, som till exempel mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägerier och intressekonflikter.
  • Brott som rör hälsa och säkerhet, som till exempel arbetsmiljö, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen.
  • Miljöbrott, som till exempel olaglig hantering av farligt avfall.
  • Integritetsbrott, som till exempel felaktig användning av personuppgifter och andra GDPR-relaterade försumligheter.
  • Allvarliga datasäkerhetsbrister som kan orsaka stor skada för verksamheten och tredje-part.
Ärenden såsom missnöje på arbetsplatsen eller klagomål som rör egna personliga omständigheter tas upp med en arbetsledare eller chef, eftersom dessa frågor inte kan behandlas som visselblåsarärenden.
Om du är osäker på om det du vill rapportera faller inom ramen för visselblåsning, kan denna film från Lantero ge vägledning: https://www.digicy.se/lantero/
Hur rapporterar jag?
För att göra en anmälan går du in på: https://lantero.report/tunaentreprenad och fyller i ett formulär med relevant information. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.
OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:
  • Använda en dator utanför Tuna Entreprenads nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken ovan i din webbläsare.
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens WiFi.

Kontakta oss