Skip links

Certifierade enligt BKMA

Under 2023 startade vi upp Tunas arbete för att bli certifierade enligt BKMA, Byggföretagens nya verksamhetsledningssystem som står för Byggföretagen Miljö Kvalitet Arbetsmiljö. Certifieringen är ett nationellt och branschanpassat alternativ till ISO 9001/14001/45001 och en nationell standard för Byggföretagens medlemmar som tar hänsyn till branschspecifika behov och förutsättningar.
– Bygg- och anläggningssektorns regelverk är omfattande. För säkerhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljölagstiftning genomför vi både interna och externa granskningar kontinuerligt. Verksamhetledningssystemet, med rutiner och processer, hjälper oss att ha hög kvalitet inom våra områden, förklarar Tuna Entreprenads vd Jonas Lundin och berättar att det innebär såväl intern som extern styrning.
– Internrevisionerna ger koll på effektiviteten i våra processer för utvärderingar och förbättringar. Några av de viktigaste externa kontrollerna skedde i samband med BKMA-certifieringen, kund- och beställarrevisioner, inspektioner av både Arbetsmiljöverket och Skatteverket, arbetsplatskontroller av fackföreningar och förstås även löpande uppföljning.

Nu är Tuna Entreprenad BKMA-certifierade
Genom certifieringen säkerställer Tuna kundernas förväntningar och krav samtidigt som arbetet med ständiga förbättringar i verksamheten fortsätter.
– I verksamhetssystemet samlar vi mallar, rutiner och checklistor som säkerställer att vi jobbar lika och samordnat gällande kvalitet, arbetsmiljö, inköp och ekonomi. Nu när vi är BKMA-certifierade kommer vi att arbeta genom vårt miljöledningssystem på ett systematiskt sätt genom att planera, genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet ytterligare, berättar specialistchef Inga-Lill Thörn från Tuna Entreprenad som drivit arbetet för certifiering framåt.

Vår klimatpåverkan
Genom medvetna val i Tunas processer görs hela tiden satsningar mot att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva.
– För vår del handlar det bland annat om utsläpp i samband med produktion samt korrekt hantering av avfall och kemikalier utifrån våra rutiner och interna revisioner. I våra projekt vill vi minska vår klimatpåverkan, så det kan även handla om hållbara materialval, energieffektivisering och klimatsmarta bodetableringar, säger Jonas.

Hållbarhetsarbetet har sin grund i Tunas affärsidé om viljan att vara ett hållbart företag – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
– Vi är med och skapar en hållbar framtid tillsammans. För att göra det kartlägger vi verksamhetens klimatpåverkan och ser över hur det går att påverka avtrycket. Genom att sedan öka våra medarbetares kunskap om miljöarbetet kan ansvarskänslan öka vilket i sin tur kan skapa positiva effekter för miljöarbetet, fortsätter Jonas berätta.
Tuna har identifierat stora utsläppsposter och tagit fram handlingsplan med delmål för respektive område.
– Vi har, genom vår väsentlighetsanalys, konstaterat vilka områden som står för den största delen av vår klimatpåverkan och jobbar med att mäta delar som material- och persontransporter samt elanvändning under produktion. En utmaning är att projektens längd varierar och många faktorer påverkar. Det ser olika ut från år till år.

Klimatavtrycket påverkas även av vilket skede projektet befinner sig i, vilken tid på året produktionen sker och var våra projekt är geografiskt belägna. Därför strävar de efter att minska Tunas klimatpåverkan över tid genom att ta sikte på ett långsiktigt mål, med möjlighet att göra skillnad inom flertalet områden.
Till exempel så använder Tuna fortsatt Byggvarubedömningen vid val av material och produkter.
– Verksamhetsledningssystemet hjälper oss att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel och göra bra miljöval.